Styrelsen för
Stiftelsen Hospice Österlen

dag Dag Lundberg, Brantevik, ordförande, född 1940.
Tidigare professor i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet 1981 – 2005. Chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1992 – 2000. President i European Academy of Anaesthesiology 1995-2000. Hedersledamot i Engelska, Tyska och Rumänska anestesiläkarföreningarna. Varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen, medlem i styrelsen för Donationsrådet, medlem i Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsens Rådgivande nämnd för medicinsk etik. Publicerat vetenskapliga artiklar inom områdena farmakologi, fysiologi, narkos-och intensivvård samt medicinsk etik.
Tel 0414 22096, dag.lundberg@med.lu.se
peter Peter Burman, Simrishamn, vice ordförande, född 1946.
F.d. museiman, varav de 25-30 sista åren vid Österlens museum i Simrishamn.
Ägnar merparten av min fritid åt ideell verksamhet, är exempelvis aktiv inom Knutsgillet, sjunger i kör och har uppdrag som kyrkvärd.
Har under flera mandatperioder varit ledamot, v. ordf. respektive ordf. i Kulturnämnden.
Verkar sedan ca. 30 år som förtroendevald i kyrkoråd, kyrkonämnd och kyrkofullmäktige.
Under min senaste period som ordförande i Kyrkonämnden antogs förslaget om att Svenska kyrkan skall arbeta för att ett hospice skapas i Simrishamn.
Tel 0414 12145, 0702 615475, peterburman@okraft.nu
hepp Gunilla Hepp, Simrishamn, ekonomiansvarig, född 1943.
Leg.sjuksköterska 1968, med specialist utb.operationsjukvård. Vårdlärare sedan 1973. Distriktssköterska sedan 1999.
Tidigare tjänstgjort på olika kliniker Lunds lasarett. Central op.I/ gyn.op., Barn – neurologen/-onkologen, Onkologiska klin.
Sjuksköterska Svenska Amerika Linjen:s kryssningsfartyg Kungsholm 1974-1975.
Vårdlärare i Lund, Malmö, Simrishamn.
Tjänstgjort Distriktsvården Brösarp 1989-1990, Primärvården/operationsavd. Sjukhuset i Simrishamn sedan 2000. Egen företagare restaurangbranschen 1977 – 2005.
Tel 0708 958128, gunillahepp@gmail.com
Monika Olin Wikman, Skillinge, sekreterare, född 1942.
Tingsmeriterad jurist. Har haft ledande befattningar inom Socialdepartementet och Socialstyrelsen samt varit landstingsdirektör. Har  under senare år verkat som debattör inom olika samhällsområden med ett starkt fokus på äldrefrågor. Har varit medförfattare till två skrifter, den senaste  “Säg ifrån! Det händer för litet i äldreomsorgen.”  Är  lokalt aktiv  i pensionärsföreningar och nätverk kring äldrefrågor samt  i kommunalt samrådsorgan.
Tel 070 3711607, monika.ow@priorita.se
IMG_1205 Bo Olsson, Simrishamn, ledamot, född 1948.
Ansvarig för marknadsföring. Mångsysslare med 30 år i skolans värld och därefter 10 år som ”ordbehandlare” på Österlenmagasinet. Målar akvarell och skriver på ledig tid. Orättvisor av alla de slag väcker kamplusten. Sedan länge irriterad över den tydliga kantring som skett och sker i Skåne – där all sorts tonvikt överväger mot väster.
Ingegerd Hammer, Brantevik, ledamot, född 1946.
Leg. sjuksköterska 1969. Specialistutbildning i intensivvård 1971 i Uppsala. Arbetat inom intensivvård Uppsala och Linköping 1972-1982. Vårdlärare 1984. Organiserat privat sjukvård Medical Center Linköping 1998-2001. Lärare inom vuxenutbildning i Malmö, Skurup och Ystad 2001-2004. Distriktssköterska i Ystad kommun 2004-2006. Vårdlärare vid Hälsouniversitetet Linköping, Institutionen för Militär Organisation och Katastrofmedicin. Centrum för flexibelt lärande i Norrköping och Linköping 2006-2011.
Christer Neleryd, Simrishamn, adjungerad ledamot, född 1946.
Socionom och fil.mag i socialt arbete. Har sedan 1991 arbetat med äldrefrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Har varit chef för äldreomsorg och funktionshinderverksamheten i Ystads kommun. Har arbetat med FoU-frågor inom äldreomsorgen i Skåne samt varit chef för Socialstyrelsens äldreenhet och dess regionala tillsyn av sjukvård och socialtjänst i Region Syd. Under åren 2011-2013 varit regional samordnare i Skåne för satsningen på evidensbaserad praktik inom socialtjänst och sjukvård.
Är senior konsult och arbetar med uppföljningar och kvalitetsfrågor, företrädesvis inom vård och omsorg om äldre.
Maggie Winlöf-Noord, född 1942.
Leg.sjuksköterska -66 vidareutbildning distriktssköterska -84 …  Framförallt arbetat inom hemsjukvård, under ett antal år som chefsjuksöterska på Sabbatsberg Stockholm.
Flytt till Skåne och Brantevik -98.
Ibe Lager, född 1945.
Studerade till läkare i Göteborg och disputerade där 1981 inom området diabetes. Docent i internmedicin, också specialist inom endokrinologi, diabetologi. Huvudhandledare för doktorander inom ämnesområdet diabetes.
Tjänstgjorde på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fram till 1991 och började då att arbeta på Medicinkliniken i Kristianstad i såväl sluten som öppen vård. Var under en period verksamhetschef vid medicinkliniken där. Undervisning av patienter och personal har varit en del av arbetet.
Ordförande i Terapigrupp diabetes, Läkemedelsrådet Region Skåne 2005-10. Ledamot i Etikprövningsnämnden/myndigheten i Lund 2007-19.
Med åren tilltagande intresse för äldrefrågor och etiska aspekter inom vård och omsorg.
Adjungerade
Christel Wihlborg och Jamie Woodworth.