Verksamhetsplan för

Stiftelsen Hospice på Österlen

2011-02-23 (reviderad januari 2019)

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras anhöriga i samband med vård i livets slutskede. Den tillämpas på patienter där bot saknas och kan omfatta patienter med avancerad cancer, svår hjärtsvikt, svår lungsjukdom, lever-och njursvikt, neurologisk sjukdom, kraftig demens eller hög ålder med multisjuklighet där sjukdomsförloppet fortskrider trots behandling.

Hospicerörelsen, med rötter i England, medförde under 1970-talet en ny syn på vården av patienter vid livets slut med målet att ge den svårt sjuke patienten en så god livskvalitet som möjligt i fysisk, psykisk, social och andlig mening. I Sverige finns det på en del håll väl utbyggda verksamheter för palliativ vård i såväl i hemmet som på en enhet med speciella vårdplatser, ett så kallat Hospice. I sydöstra Skåne finns möjligheter till avancerad palliativ vård genom enheten för Palliativ vård och ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) på lasarettet i Ystad. Resultat erhållna under senare år från bl a det nationella Palliativregistret, talar dock för att det trots detta finns ett behov av förbättrad vård i livets slutskede för befolkningen på Österlen.
På initiativ av Stiftelsen Österlenvård och Svenska Kyrkan i Simrishamn bildades Stiftelsen Hospice Österlen år 2009. Syftet var att skapa ett effektivt forum för utveckling, utbildning och kunskapsspridning inom området palliativ vård.

Stiftelsens värdegrund
• Stiftelsen Hospice Österlen är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse utan privat vinstintresse.
• Den palliativa vård som bedrivs på Österlen ska präglas av öppenhet för etnisk och religiös mångfald och välkomna alla patienter oavsett trosuppfattning eller kulturell bakgrund, samt tillvarata de starka estetiska värden som landskapet och havet erbjuder.
• En vetenskapligt grundad palliativ vård utgör basen och ska utgå från en helhetssyn på patienten och dennes familj/anhöriga och ge patienten bästa möjliga livskvalitet i fysisk, psykisk, social och andlig mening.
• Hög kompetens och stark empati ska genomsyra medarbetarna och deras arbete. De ska arbeta enligt klara etiska riktlinjer, behandla patienten med värdighet, ge optimal smärt- och symptomlindring och individuell omvårdnad i en lugn och vänlig atmosfär.
• Personal som arbetar med palliativ vård ska ha ett stort intresse för de etiska, existentiella och andliga frågorna i hospicefilosofin.

Stiftelsen har under åren arrangerat ett flertal symposier riktade till allmänhet och Hälso-och sjukvårdspersonal på Österlen. Både egna och externa experter har då föreläst om olika aspekter på vård och omhändertagande i livets slutskede. Symposierna har varit mycket välbesökta.

Stiftelsens övergripande syn på palliativ vård
• Verksamheten ska vara en läkarledd, sammanhållen organisation för avancerad palliativ vård och omfatta både slutenvård och en avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.
• Patienterna ska ges möjlighet att vårdas inneliggande under en sammanhängande vårdperiod eller under kortare vårdtillfällen, när vården i hemmet inte räcker till eller då anhöriga behöver avlastning.
• Vården ska präglas av bästa möjliga symptomlindring för kroppsliga, psykiska, sociala och andliga besvär. Målet ska vara maximering av livskvaliteten, snarare än en förlängning av livet.
• Personalen inom såväl slutenvård som ASiH ska kunna bedriva en konsultationsverksamhet riktad till den basala palliativa vård som ges inom nuvarande slutenvård, primärvård och kommunal verksamhet. I den palliativa verksamheten ska ingå fortbildning av personal i samarbete med utbildningsenheter i Region Skåne och Lunds Universitet.

Stiftelsens verksamhet
Initialt var Stiftelsens vision att tillskapa ett Hospice på Österlen med vårdplatser på Simrishamns sjukhus och med en anknuten ASIH verksamhet och att i förlängningen bilda ett centrum för vård, forskning och utbildning inom palliativ vård. För att förverkliga visionen inleddes en omfattande lobbyverksamhet som vände sig till politiker och administratörer inom Region Skåne och kommunerna på Österlen. Denna satsning ledde till att Region Skåne år 2012 beslöt att upphandla palliativ vård på Österlen i form av ett Hospice på Simrishamns sjukhus med ansluten ASIH. Stiftelsen var en av flera organisationer som lämnade in anbud. Tyvärr fann Stiftelsen under upphandlingens gång att de ekonomiska förutsättningar som Regionen erbjöd var otillräckliga för att en hospiceverksamhet skulle kunna drivas med en rimlig volym och tillfredställande kvalitet. Stiftelsen drog därför tillbaks sitt anbud och Regionstyrelsen beslöt att återkalla upphandlingsuppdraget under våren 2013.

Efter det misslyckade försöket att få till stånd ett Hospice i Simrishamn, beslöt Stiftelsen att ta kontakt med ”Palliativ vård och ASIH Ystad” och ”Palliativt utvecklingscentrum i Lund” för att i ett intensifierat samarbete med företrädare för dessa enheter fortsätta att arbeta för en förbättrad vård i livets slutskede. Samarbetet har utvecklats på ett mycket tillfredställande sätt och har under senaste året lett till utarbetandet av ett gemensamt vetenskapligt projekt ”Österlenprojektet-palliativ vård utan gränser”, se Aktuellt. Projektets syfte är att, genom en kartläggning av den nuvarande palliativa vårdens kvalitet ur patienternas och de närståendes perspektiv, skapa underlag för förbättringar och dessutom utarbeta en modell för ”sömlös” vård där samverkan mellan vårdens olika aktörer utvecklas och optimeras. Projektet avser att starta under 2019.

E-post
kontakt@hospiceosterlen.se
Stiftelsens postadress
Ehrenflyktsgatan 5, Lgh 1001
272 32 SIMRISHAMN
Bankgironummer
624 – 8389

Inför förarbetet och igångsättningen av ett Hospice är Stiftelsen helt beroende av att få hjälp i form av donationer och gåvor.
Bidra gärna till att Stiftelsen Hospice Österlen kan göra verklighet av sina planer!
Ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna eller använd Stiftelsens bankgiro 624- 8389!