Styrelsen för Stiftelsen Hospice Österlen

Christer Neleryd, Simrishamn, ordförande, född 1946.
Socionom och fil.mag i socialt arbete. Har sedan 1991 arbetat med äldrefrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Har varit chef för äldreomsorg och funktionshinderverksamheten i Ystads kommun. Har arbetat med FoU-frågor inom äldreomsorgen i Skåne samt varit chef för Socialstyrelsens äldreenhet och dess regionala tillsyn av sjukvård och socialtjänst i Region Syd. Under åren 2011-2013 varit regional samordnare i Skåne för satsningen på evidensbaserad praktik inom socialtjänst och sjukvård.
Är senior konsult och arbetar med uppföljningar och kvalitetsfrågor, företrädesvis inom vård och omsorg om äldre.
christerneleryd@me.com

Ibe Lager, Simrishamn, vice ordförande, född 1945.
Studerade till läkare i Göteborg och disputerade där 1981 inom området diabetes. Docent i internmedicin, också specialist inom endokrinologi, diabetologi. Huvudhandledare för doktorander inom ämnesområdet diabetes.
Tjänstgjorde på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fram till 1991 och började då att arbeta på Medicinkliniken i Kristianstad i såväl sluten som öppen vård. Var under en period verksamhetschef vid medicinkliniken där. Undervisning av patienter och personal har varit en del av arbetet.
Ordförande i Terapigrupp diabetes, Läkemedelsrådet Region Skåne 2005-10. Ledamot i Etikprövningsnämnden/myndigheten i Lund 2007-19.
Med åren tilltagande intresse för äldrefrågor och etiska aspekter inom vård och omsorg.
ibe.p.lager@gmail.com

Dag Lundberg, Brantevik, , hedersordförande, född 1940.
Dag Lundberg blev docent i farmakologi vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet 1970. Han fick sin specialistutbildning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och blev docent i anestesiologi och intensivvård 1975. Efter två år som visiting professor vid University of North Carolina, Chapel Hill, USA utnämndes han till professor i anestesiologi och intensivvård i Lund 1981 och tjänstgjorde som klinikchef 1981 -1990 och som chefläkare vid Lasarettet i Lund 1990-1998. Han har varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen, medlem i styrelsen för Donationsrådet, medlem i Socialstyrelsens Rådgivande nämnd för medicinsk etik och Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik. Efter pensioneringen 2005 har han på olika sätt arbetat för en förbättrad palliativ vård och var under åren 2011-2021 ordförande i Stiftelsen Hospice Österlen.
dag.ba.lundberg@gmail.com

Monika Olin Wikman, Simrishamn, sekreterare, född 1942.
Tingsmeriterad jurist. Har haft ledande befattningar inom Socialdepartementet och Socialstyrelsen samt varit landstingsdirektör. Har under senare år verkat som debattör inom olika samhällsområden med ett starkt fokus på äldrefrågor. Har varit medförfattare till två skrifter, den senaste  “Säg ifrån! Det händer för litet i äldreomsorgen.”
monika.ow@syd.se

Gunilla Hepp, Simrishamn, ekonomiansvarig, född 1943.
Leg.sjuksköterska 1968, med specialist utb.operationsjukvård. Vårdlärare sedan 1973. Distriktssköterska sedan 1999.
Tidigare tjänstgjort på olika kliniker Lunds lasarett. Central op.I/ gyn.op., Barn – neurologen/-onkologen, Onkologiska klin.
Sjuksköterska Svenska Amerika Linjen:s kryssningsfartyg Kungsholm 1974-1975.
Vårdlärare i Lund, Malmö, Simrishamn.
Tjänstgjort Distriktsvården Brösarp 1989-1990, Primärvården/operationsavd. Sjukhuset i Simrishamn sedan 2000. Egen företagare restaurangbranschen 1977 – 2005.
gunilla.hepp@gmail.com

Bo Olsson, Simrishamn, ledamot, född 1948.
Ansvarig för marknadsföring. Mångsysslare med 30 år i skolans värld och därefter 10 år som ”ordbehandlare” på Österlenmagasinet. Målar akvarell och skriver på ledig tid. Orättvisor av alla de slag väcker kamplusten. Sedan länge irriterad över den tydliga kantring som skett och sker i Skåne – där all sorts tonvikt överväger mot väster.
abc@boolsson.se

Bertil Jönsson, Simrishamn, ledamot, född 1948.
Socionom, har arbetat i Simrishamns kommun i över 30 år som enhetschef inom äldreomsorgen och sedan som personligt ombud i 17 år. Har sedan 2020 varit projektledare och ansvarat för ensamhetsprojektet rörande äldrefrågor.
Tidigare i livet arbetade jag i USA som trafikflygare och jag roar mig numera med att flyga privat.
Människointresset har präglat arbetslivet och fokus i dagsläget är att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre via olika former av social aktivitet.
bertilolofjonsson@gmail.com

Christel Wihlborg, Veberöd, adjungerad ledamot, född 1970.
Christel är specialist i invärtesmedicin och palliativ medicin. Christel är medicinsk ansvarig läkare för den specialiserade palliativa vården i sydöstra Skåne. Utöver kliniskt arbete är Christel involverad I undervisning av vårdpersonal i palliativ vård och medicin via Palliativt utvecklingscentrum i Lund.
Christel är aktivt delaktig i Österlenprojektet och verkar för en närmare samverkan vårdaktörer emellan och mellan vården och civilsamhället.
christel.wihlborg@skane.se

Jamie Woodworth, Malmö, adjungerad ledamot, född 1993.
Doktorand i hälsovetenskaper och genusvetenskap vid Lunds Universitet. Anställd vid Palliativt Utvecklingscentrum i Lund. Skriver avhandling om “Compassionate communities” och vård i livets slutskede.
Var anställd som projektledare och kommunikatör vid Lunds Fontänhus 2017-19. Har erfarenheter inom “community-based” utveckling och kvalitativ forskning

Åke Mathiasson, Brantevik, ledamot, född 1949.
Under dryga 30 år verksam inom försvaret och svensk försvarsindustri. Därefter under fyra år teknisk chef och vice vd vid ett utvecklingsbolag på Ideon i Lund. I samband med start av egen konsultfirma flyttade jag till Brantevik 2006.
Sedan ett antal år tillbaka heltidspensionär och aktiv inom Föreningen Jakten i Brantevik, dels som kassör men trivs framför allt med ”de andra gubbarna” på varvet i Brantevik där vi sågar, hyvlar och snickrar.
Jag följer med intresse aktuella samhällsfrågor. Ogillar skarpt orättvisor och ineffektiv administration. Mina fritidsintressen är resor och fotografering.
ake.mathiasson@gmail.com