Aktuellt

PC Jersild

Dag Lundberg

Christel Wihlborg

Monika Olin Wikman

Christer Neleryd

Göran Blom

Om rätten till min egen död – seminarium

”Om rätten till min egen död” var rubriken för ett seminarium som Stiftelsen Hospice Österlen och Svenska Kyrkan bjöd in till på eftermiddagen den 20 april 2023 och som ägde rum i den vackra samlingssalen på Kyrkans hus, Allgatan i Simrishamn. Salen fylldes snabbt, cirka 120 personer samlades och gränsen nåddes för hur många som kunde härbärgeras. Det stora intresset hos allmänheten att få tala om det som i många sammanhang är tabubelagt, nämligen om döden och den sista tiden i livet, var överväldigande. Det behövs uppenbarligen forum för samtal kring dessa komplexa och svåra frågor.

Det finns en antologi med samma tema som Litteraturrundan i Skåne gav ut 2021 och där författare givit sina perspektiv på livets sista tid. En av dessa är den välkände läkaren och författaren PC Jersild som denna dag talade kring temat “Hur vill du dö?” “Bör rätten till assisterat självmord bli en möjlighet?” En annan av antologins skribenter, Dag Lundberg, talade om att ”Det sista andetaget är lika viktigt som det första”. Dag finns i styrelsen för Stiftelsen Hospice Österlen. Vidare talade Christel Wihlborg, specialistläkare i palliativ medicin, PAVE i Ystad, om “Den palliativa vårdens möjligheter till ett gott slut”.

Kyrkoherde Mats Hagelin tog upp etiska aspekter på vård i livets slutskede och Christer Neleryd, ordförande i Stiftelsen Hospice Österlen berättade om hur stiftelsen, som arbetar ideellt, strävar efter att representera allmänintresset kring frågorna. Göran Blohm, Litteraturrundan, gav bakgrunden till att man velat ge ut en antologi på ett för många säkert ovanligt tema. Moderator under samtalen var Monika Olin Wikman.

I det efterföljande gemensamma samtalet kunde olika perspektiv mötas. PC Jersild förespråkade en statlig utredning kring assisterat självmord. Dag Lundberg framhöll att den stora majoriteten dör lugnt och stilla men instämde i att vid vissa särskilt svåra tillstånd kan smärtlindring inte uppnås och att det kan vara motiv för att en utredning kring assisterat självmord bör tillsättas. Christel Wihlborg gav exempel från sin långa erfarenhet av hur människors vilja att leva den sista tiden kan förändras beroende på hur vården utformas och vilka möjligheter till fortsatt livskvalitet som kan ges inom den specialiserade palliativa vården. Alla var ense om att det behövs mycket mer av resurser till och satsning på vården i livets slutskede. Palliativ vård ska ha högsta prioritet enligt riksdagsbeslut men i praktiken är insatserna långt ifrån detta.

Samtalet avslutades med frågor från publiken som också genom sina applåder gav ett stort och tydligt gensvar till föreläsare och arrangörer. Att det  sista andetaget är lika viktigt som det första kommer att förbli Stiftelsens motto och kring vilket det fortsatta arbetet ska kretsa.


Med nedanstående rader har Stiftelsen Hospice Österlen bjudit in samtliga politiska partier representerade i Region Skåne till samtal. Utgångspunkten för samtalen kommer att vara de tre frågor som ni kan läsa i nedanstående text.

Möten med politiker i Region Skåne (pdf-fil)


Dag Lundberg: Livet och döden – en personlig betraktelse (pdf-fil)
Detta ingår i antologin ”Om rätten till min egen död” utgiven av Litteraturrundan 2021. ISBN 978-91-519-7099-8.


Monika Olin Wikman ”Sista andetaget lika viktigt som det första”.
Artikel i tidningen Memento 4-2022.


Sista hjälpen utbildningar

Fem Sista hjälpen-utbildningar, som vänder sig till allmänheten, har anordnats av Palliativt Utvecklingscentrum i Region Skåne i samverkan med ASIH, Ystad och Stiftelsen Hospice Österlen.  De anordnades i Simrishamn (oktober 2021 och april, maj 2022) och i Kivik (november 2021). Den tredje utbildningen anordnades digitalt.

Kursen är uppdelad i fyra block

  • Döden är en naturlig del av livet. Vad händer när livet går mot sitt slut
  • Förberedelser inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar, socialt stöd
  • Lindra lidande: Vanliga problem och symtom. Vad kan jag göra för att hjälpa till
  • Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning

På programmet stod beskrivning av döendeprocessen, hur närstående kan stödja den döende och hur lidande och smärta kan lindras. Även här är närståendes insatser viktiga. Sorgereaktioner och sorgbearbetning vid en anhörigs död behandlades också vid utbildningen.

Deltagarna fick fick ta del av erfarenheter från den palliativa vården, men  bidrog också själva med egna erfarenheter.

Utbildningarna leddes av Christel Wihlborg, medicinskt ansvarig läkare för specialiserad palliativ vård i sydöstra Skåne, Åsa Persson sjuksköterska ASIH Ystad och Ibe Lager, läkare och aktiv i Stiftelsen Hospice Österlen samt Jamie Woodworth, doktorand vid Lunds Universitet och verksam vid Palliativt Utvecklingscentrum.